บริการประชุมทางเสียง สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงโทรเข้าระบบ
เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือให้เจ้าภาพโทรเชิญเข้าร่วมประชุม

ลักษณะบริการ

เป็นบริการประชุมทางเสียงสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดการประชุม โดยไม่ต้องมีสถานที่ประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์ และสามารถโทรกลับเข้ามาฟังบันทึกการประชุมย้อนหลัง (Play Back) ได้ รวมถึงสามารถที่จะให้บันทึกการประชุมลงบน Compact Disk ส่งให้กับผู้ร่วมประชุมได้ด้วย

รูปแบบการจอง

 • จองแบบ Demand เป็นการสมัครขอใช้บริการแบบใช้ได้ทุกเวลา และไม่จำกัดระยะเวลาใช้ โดยจะได้รับรหัสเข้าห้องประชุมเป็นแบบถาวร และจะเรียกเก็บค่าใช้บริการต่อเมื่อมีการใช้งาน
 • จองแบบ Normal (Schedule) เป็นการสมัครใช้บริการแบบกำหนดเวลาที่แน่นอน และระบุจำนวนคู่สายที่ต้องการใช้งาน โดยจะได้รับรหัสเข้าห้องประชุมเป็นแบบชั่วคราว (ใช้ได้ครั้งเดียว)
  และจะมีการคิดค่ายกเลิกบริการกรณีไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่กำหนด

รูปแบบการใช้งาน

 • แบบ Dial in เป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโทรเข้าระบบ NT audio conference
 • แบบ Dial out เป็นการโทรออกจากระบบ NT audio conference เชิญเข้าร่วมประชุมโดยประธาน
  โดยการกด *1 ตามด้วยเลขหมายปลายทางที่ต้องการติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุม และตามด้วย #
  (หลังกด *1 จะมีเสียงแจ้งให้กดเลขหมายปลายทาง เมื่อกดเลขหมายปลายทางตามด้วย # แล้วจะมีเสียงแจ้งทวนเลขหมาย และให้กด 1 เพื่อยืนยัน หรือกด 2 เพื่อเปลี่ยนเลขหมายใหม่
  หรือกด * เพื่อยกเลิกการโทรออก)

วิธีการใช้งาน

 • ติดต่อขอใช้บริการโดยยื่นใบสมัครใช้บริการ พร้อมจดทะเบียนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ และสำนักงานบริการลูกค้าของ NT ทั่วประเทศ
  หรือติดต่อผ่านทาง email: audioconference.nc.ntplc.co.th
 • เมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว สามารถสำรองใช้บริการได้ที่โทร 021046004 โดยผู้ใช้บริการจะได้รับรหัสผู้จอง/เจ้าภาพและรหัสผู้ร่วมประชุม
 • เจ้าภาพจะต้องแจ้งรหัสผู้เข้าประชุม พร้อมกับเลขหมายเรียกเข้าห้องประชุมโทร 021046000 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
 • เมื่อถึงเวลาประชุม ผู้จองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโทรเข้าระบบ NT audio conference ที่เลขหมาย 021046000 และกดรหัส Pin Code ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) เพื่อเข้าสู่ห้องประชุม
 • ขณะประชุมสามารถขอความช่วยเหลือจาก Operator ด้วยการกดเครื่องหมายดอกจันทน์ (*) ตามด้วยหมายเลขศูนย์ (0) (เฉพาะเวลาทำการ)

เลขหมายเรียกเข้าระบบ NT audio conference

 • โทรเลขหมาย 0-2104-6004 สำหรับการสำรองใช้บริการ
 • โทรเลขหมาย 0-2104-6000 หรือ 1800010600 (เลขหมายโทรฟรี เจ้าภาพ/ผู้จองเป็นผู้รับผิดชอบค่าโทร) สำหรับการใช้งานเข้าประชุม
 • โทรหมายเลข 0-2104-6002 สำหรับการฟังการประชุมย้อนหลัง (Play Back)
 • เลขหมายโทรฟรีจากต่างประเทศ (International Toll Free Number) สำหรับประเทศต่างๆ ตามตารางดังต่อไปนี้

หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศ

กรุณาเลือกประเทศต้นทาง


อัตราค่าใช้บริการ

 • กรณีที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมประชุม เรียกติดต่อเข้าระบบโดย หมายเลขโทรฟรีจากต่างประเทศ (International Toll Free Number) ผู้จอง/ประธานการประชุม (ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนขอใช้บริการกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการในการเรียกเข้าแบบเก็บเงินปลายทางแทนผู้เข้าร่วมประชุมนั้นๆ ตามอัตรา NT 001
 • การใช้บริการแต่ละครั้ง จะคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ (Minimum Charge) 15 นาที/สาย/การประชุม หลังจากนั้นคิดเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
 • กรณี Dial out จะคิดค่าบริการดังนี้
  • โทรไปเลขหมายในประเทศภายในโครงข่าย NT 1 บาท/นาที
  • โทรไปเลขหมายในประเทศภายนอกโครงข่าย NT 2 บาท/นาที
  • โทรไปเลขหมายปลายทางต่างประเทศ คิดอัตราค่าบริการ NT 001, NT 009
 • บริการผู้ช่วยการประชุม (Operator Out) 100 บาท/การประชุม
 • บริการบันทึกการประชุมในรูปแบบ CD (CD Recording) และค่าบริการจัดส่ง 160 บาท/การประชุม โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งขณะจองใช้ประชุม
 • กรณีต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมต้องแจ้งล่วงหน้า 2 ชม. หากไม่ทำการยกเลิกต้องเสียค่าจองห้องประชุม 200 บาทต่อหนึ่งการประชุม (สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เลือกตาม Package)

อัตราค่าบริการแบบ Package (เฉพาะการจองใช้งานแบบ Manual หรือ Schedule)

Image

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
 • สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม
 • กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง(Passport)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สำนักงานบริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
 • NT Contact Center 1888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ โทร 0-2104-4516 โทรสาร 0-2104-3946
 • Facebook: catvoice
แบ่งปันบริการของเรา  :