องค์กรที่ให้บริการดิจิทัล และโทรคมนาคมของชาติ
เพื่อขับเคลื่อน ทุกความสําเร็จและการเติบโต

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2546 โดยการแปลงสภาพจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 และได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ กิจการโทรคมนาคม ทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน
Image
สถานะทางกฎหมาย
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ทะเบียนเลขที่
0107546000229
ประเภทธุรกิจ
ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน โทรคมนาคม ทุกลักษณะ ทุกประเภท รวมถึงกิจการ ที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน หรือที่เกี่ยวกับ หรือซึ่ง เป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และ ให้บริการทางด้านโทรคมนาคมดังกล่าวทั้งใน ประเทศ ระหว่างประเทศ และนอกประเทศ
Image

ทุนจดทะเบียน

0
ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)

ชนิดหุ้น

หุ้นสามัญ
0
ล้านหุ้น
(หนึ่งพันล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

0
บาทต่อหุ้น
(สิบบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์


"เป็นผู้นำในการให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมภาครัฐ

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ

Image
ดำเนินการปฏิรูปองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการดิจิทัลของประเทศ
ขยายฐานผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ
Image
Image
พัฒนาและสรรหาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และใส่ใจต่อสังคม
Image

คุณค่า

C

Customer Centric

ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

A

Agility

ทุกสถานการณ์ปรับตัวได้

T

Trustworthy

คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ
อ้างอิงจากหน้าแสดงข้อมูลบริษัท https://www.cattelecom.com/cat/corporate-info